Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen kotikielenä ovat kansalliskielet, pöytäkirjakielenä suomi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi metsänhoitaja Esko Jalkasen elämäntyötä sekä edistää, tukea ja jatkaa hänen aloittamaa työtä liittyen ihmisen henkiseen kasvuun ja luonnonläheiseen elämään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää erilaisia kulttuuri-, keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, joissa elämän ja luonnon eri ilmiöitä tutkitaan, testataan, tiedotetaan ja opetetaan halukkaille. Toimintaa johdetaan eettisesti ja korkealla moraalilla ihmistä ja hänen vapaata tahtoaan kunnioittaen. Luontoa tutkitaan ja sen antimia hyödynnetään ihmisen terveyteen, ravintoon ja kaikkinaiseen hyvinvointiin liittyen. Luontoa tutkittaessa ja hyödynnettäessä kunnioitetaan sen omaa järjestystä ja luonnonmukaisuutta. Yhdistys toimii tarpeen mukaan yhteistyössä eri alojen, kuten lääketieteen, vaihtoehtolääketieteen, ravintotieteen yms. järjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, julkaista kirjallisuutta, sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä muuta toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa, voivat tulla yhdistyksen kannattajajäseniksi. Yhdistys voi myöskin kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien edistämiseksi erityisesti ansioituneita henkilöitä. Yhdistyksen vuosikokous päättää kullekin vuodelle liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun, kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon puolet aluksi arvan mukaan, sekä tämän jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen jäsenten esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsitellyiksi, jos niistä on tehty kirjallinen ilmoitus hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, kuitenkin huomioon ottaen, ettei asioista, jotka on mainittu yhdistyslain 23. pykälässä saa tehdä päätöstä, ellei niistä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään tammi-huhtikuun kuluessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut 4 §:n mukaan

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Päätetään kokous

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.